Algemeen
Deze website, www.saninet.eu, hierna te noemen ‘deze website’, wordt beheerd door SaniNet B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81012772, hierna te noemen ‘Saninet’.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten, teksten en beelden op deze website berusten bij Saninet of zijn toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van Saninet. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saninet.

Saninet behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door Saninet samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Saninet wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links
Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door Saninet worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door Saninet. Saninet wijst de gebruiker er echter op dat Saninet geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor Saninet of haar producten of diensten. Saninet behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Producten
Op deze website kunnen producten en diensten van Saninet worden afgenomen voor gebruik in de uitoefening van een bedrijf of beroep. De prijzen die zijn vermeld kunnen tot het moment van de bestelling door de gebruiker op ieder moment door Saninet worden aangepast, tenzij Saninet heeft aangegeven dat de prijzen een bepaalde geldigheidsduur hebben.

Login Saninet
Via deze website kan door de gebruiker een account worden aangemaakt voor Saninet. Een Saninet account biedt de gebruiker een beveiligde omgeving waarin hij de volgende door Saninet opgeslagen gegevens kan inzien en, afhankelijk van de aan hem door zijn organisatie toegekende rechten, wijzigen: zijn persoonsgegevens, gegevens over de organisatie waartoe hij behoort, downloads, te gebruiken bibliotheken, instellingen en de door zijn organisatie afgenomen producten en diensten van Saninet.