Licence conditions

1. Toepasbaarheid

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en Overeenkomsten inzake het leveren van het programma Saninet of daarvan afgeleide producten en/of diensten of producten en/of diensten die daaraan direct of indirect gekoppeld zijn. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Saninet B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het in onderhandeling treden. Saninet B.V. is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever of anderszins zijn niet van toepassing tenzij deze door Saninet B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Saninet B.V.zijn aanvaard.

2. Definities

ProPlanet: Saninet B.V., Europalaan 12, 5232 BC, ‘s-Hertogenbosch
Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven van de producten en/of diensten van Saninet gebruik te willen maken.
Licentie: het niet-exclusieve recht dat door Saninet aan Opdrachtgever wordt verleend om de Software op het systeem van Opdrachtgever te
installeren en gelijktijdig door één gebruiker te laten gebruiken (“de Licentie”).
Overeenkomst: de onderliggende overeenkomst waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn;
Software: door Saninet ontwikkelde programmatuur waarvan opdrachtgever gebruik wenst te maken
S&O: Saninet pleegt voortdurend onderhoud aan door haar ontwikkelde en geleverde Software en verleent service bij het gebruik
daarvan. Het recht om van deze diensten gebruik te maken wordt in deze bepalingen aangeduid als S&O.

3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
3.2. Betaling door opdrachtgever aan Saninet dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Saninet behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
3.3. Bij te late betaling is opdrachtgever door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal opdrachtgever vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
3.4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van Saninet daaronder begrepen – die Saninet moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Gebruiksrechten

4.1. Saninet verleent aan opdrachtgever het niet-exclusieve recht om de Software te installeren en door één gebruiker gelijktijdig te laten gebruiken (“de Licentie”). De Licentie gaat in nadat de betreffende Software door opdrachtgever volledig betaald is.

5. Reikwijdte van de Licentie

5.1. Opdrachtgever mag de Software op meerdere configuraties installeren, maar slechts door één gebruiker gelijktijdig laten gebruiken. De Licentie omvat ook aanpassingen aan en updates van de Software die ingevolge de Overeenkomst aan opdrachtgever geleverd worden.

6. Overdraagbaarheid

6.1. De Licentie is zonder schriftelijke toestemming van Saninet niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Software te verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of op welke andere titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te laten gebruiken.
6.2. Saninet raadt Opdrachtgever ten zeerste aan een back-up te maken van ontwerpen door haar gemaakt en in alle gevallen waarin de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de Software noodzakelijk kan zijn. Saninet is nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor indirecte en/of gevolgschade of winstverlies voor de opdrachtgever, waaronder begrepen schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

7. Service en Ondersteuning(S&O)

7.1. Saninet pleegt voortdurend onderhoud aan door haar ontwikkelde en geleverde Software en verleent service bij het gebruik daarvan.
7.2. Indien Opdrachtgever te kennen heeft gegeven S&O te wensen en hij aan de daarbij behorende financiële verplichting heeft voldaan, kan hij een beroep doen op deze inspanningen.
7.3. Bij bepaalde samenstellingen van de Software is S&O verplicht, in welk geval zulks in de actuele Prijslijst is vermeld.
7.4. S&O betreft telkens de gehele licentie. Indien opdrachtgever besluit zijn licentie aan te passen zal dan ook stilzwijgend S&O betrekking hebben op de gewijzigde licentie.
7.5. De prijs van S&O wordt berekend aan de hand van de actuele Prijslijst en over de actuele licentie. Saninet is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk met eventuele prijswijzigingen akkoord, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met de consumentenprijs indices (CPI) alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij prijsstijgingen boven het indexcijfer kan Opdrachtgever conform artikel 8.1 S&O opzeggen. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig bekend gemaakt.
7.6. S&O omvat in ieder geval:
7.6.1. Het naar beste vermogen opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de Software en in de daarbij behorende documentatie. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de Software voorkomende reproduceerbare fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de Software geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan in de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen.
7.6.2. Het naar beste vermogen aanpassen van de Software aan relevante gewijzigde (externe) omstandigheden.
7.6.3. Het ter beschikking stellen van standaardaanpassingen in de Software die als gevolg van wijzigingen in de door Saninet ondersteunde configuratie nodig zijn.
7.6.4. Het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de Software. Wanneer technologische ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, kan Saninet hogere eisen stellen aan de configuratie waarop de nieuwe versie bij opdrachtgever geïnstalleerd moet worden. Indien opdrachtgever deze eisen niet opvolgt vervalt de verplichting van Saninet tot het verlenen van S&O op de betreffende Software.
7.6.5. Het verlenen van telefonische of schriftelijke ondersteuning op in Nederland gebruikelijke werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur met betrekking tot vragen over het gebruik van de bestelde en geleverde Software als ook het telefonische hulp bieden bij storingen in de Software.
7.7. S&O omvat niet:
7.7.1. het aanbrengen van uitbreidingen in de functionaliteit.
7.7.2. het geschikt maken van de Software voor een andere dan de oorspronkelijke configuratie.
7.7.3. Het oplossen van problemen met betrekking tot:
– systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
– inrichtingswerkzaamheden, zoals koppelingen met vreemde Software;
– support op locatie.
7.8. Wanneer blijkt dat opdrachtgever ten onrechte een beroep heeft gedaan op S&O, bijvoorbeeld als het voorgelegde probleem geen fout in de Software betreft of Opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen S&O te wensen kan Saninet de kosten van de verleende ondersteuning in rekening brengen.
7.9. Na het beschikbaar stellen aan opdrachtgever van een nieuwe versie van de Software is Saninet jegens opdrachtgever niet meer verplicht tot S&O van de oude versie. Saninet streeft ernaar in een nieuwe versie alle functionele mogelijkheden van de vorige versie ongewijzigd over te nemen, doch kan zulks niet garanderen.
7.10. Saninet zal in elk geval binnen drie werkdagen nadat door Opdrachtgever een probleem gemeld is, aanvangen met de behandeling daarvan.
7.11. Wanneer Opdrachtgever telefonisch een beroep doet op de S&O, dient de hardware waarop de Software geïnstalleerd is in de onmiddellijke nabijheid van Opdrachtgever te zijn en te zijner beschikking te staan.
7.12. Saninet behoudt zich het recht voor (een deel van) haar verplichtingen ten aanzien van S&O over te dragen aan een derde, mits deze derde in staat is gelijkwaardige diensten te bieden.

8. Aanvang, duur en beëindiging van S&O

8.1. Het recht op S&O treedt in werking op de datum van de activering van de Software en eindigt op 31 december van het lopende jaar. Stilzwijgend wordt het recht voor de periode van één jaar verlengd, tenzij één der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden tegen het einde van een lopende periode bij aangetekende brief heeft opgezegd.
8.2. Indien Saninet tot een prijsverhoging besluit die het in artikel 7.5 genoemde indexcijfer boven gaat, is opdrachtgever gerechtigd het recht op S&O tegen de verlengingsdatum op te zeggen. De financiële verplichting voor de S&O voor het volle jaar wordt telkens in het eerste kwartaal van het jaar gefactureerd. Saninet is gerechtigd de S&O op te schorten zolang geen volledige betaling ten aanzien van het S&O is ontvangen.
8.3. Opzegging van het recht op S&O door één der partijen op grond van dit artikel tast geen enkele bepaling aan ter zake van het recht op gebruik van de Software, behoudens indien het S&O op grond van artikel 7.3 verplicht is.

9. Geheimhouding

9.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij, tenzij het informatie betreft die reeds op ander wijze in de openbaarheid is gekomen. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Software (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Saninet of haar licentiegever(s). Niets in deze Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
10.2. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Saninet te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
10.3. Het is Saninet toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de Software of materialen.
10.4. Rechten worden gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde dat Gebruiker de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.
10.5. Indien op door Saninet krachtens een Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient Opdrachtgever Saninet terstond op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van Opdrachtgever verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Saninet.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen schuld van Saninet, is Saninet slechts aansprakelijk voor directe schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid van Saninet voor schade is uitgesloten. Voorzover haar geen beroep op dit artikel (lid) toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de Overeenkomst met de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voorzover de betreffende Overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Saninet nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met de door Saninet verleende crediteringen.
11.2. Saninet zal terzake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, en/of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn dan € 450.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Saninet voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de Overeenkomst.
11.4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken resp. meer of andere schade te voorkomen, alsmede Saninet ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

12. Overmacht

12.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming van toeleveranciers van Saninet, de tele- en datacommunicatie infrastructuur, vervoersmogelijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13. Garantie

13.1. Saninet garandeert dat:
– zij bij de uitvoering van deze Overeenkomst alle redelijke vaardigheid en zorgvuldigheid in acht zal nemen;
13.2. Saninet zal naar beste vermogen die inspanningen verrichten om gebreken in de Software welke door Opdrachtgever op de juiste wijze zijn gemeld te herstellen.
13.3. De garanties als genoemd in dit artikel zijn de enige garanties die Saninet geeft terzake van de Overeenkomst.

14. Telecommunicatie

14.1. Indien bij het onderhoud van Software of andere dienstverlening door Saninet gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan.
14.2. Saninet is niet aansprakelijk voor vermindering of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. De Overeenkomsten tussen Saninet en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
15.2. Alle geschillen welke tussen Saninet en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Saninet met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Saninet.
Versie 160112